ตรวจหวย

ตรวจหวย

ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

ตรวจหวย


สลากกินแบ่งรัฐบาล ในประเทศไทยเริ่มมีขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ในสมัยนั้นมีฝรั่งชาวอังกฤษชื่อ “ครูอาลบาสเตอร์” เป็นผู้ริเริ่มการออกรางวัลสลากแบบยุโรปมาเผยแพร่ เรียกว่า “ลอตเตอรี่” โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมทหารมหาดเล็กออกลอตเตอรี่เป็นครั้งแรกในประเทศ ไทย เมื่อปี พ.ศ. 2417 เนื่องในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือพ่อค้าต่างชาติที่นำสินค้ามาร่วมแสดงในการจัดพิพิธภัณฑ์ที่ตึกคองคาเดียในพระบรมมหาราชวัง

ต่อมาในปี ปี พ.ศ. 2460 ซึ่งเป็นสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นช่วงที่อยู่ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 สหราชอาณาจักรอังกฤษซึ่งเป็นประเทศฝ่ายสัมพันธมิตร ต้องการกู้เงินจากประเทศไทยเพื่อใช้ในการสงคราม แต่ไม่สามารถกู้โดยตรงจากรัฐบาลไทยได้ เนื่องจากกระทบกระเทือนงบประมาณสภารักชาติแห่งประเทศอังกฤษ จึงดำเนินนโยบายกู้เงินจากประชาชนด้วยการออกลอตเตอรี่ โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในปี พ.ศ.2466 ได้ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ออก“ลอตเตอรี่เสือป่าล้านบาท” เพื่อหารายได้บำรุงกองเสือป่าอาสาสมัครโดยพิมพ์ จำนวน 1 ล้านฉบับ จำหน่ายฉบับละ 1 บาท

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ปี พ.ศ. 2476 รัฐบาลมีนโยบายที่จะลดเงินรัชชูปการ (เงินเรียกเก็บจากชายไทยที่มิต้องรับราชการทหาร) ทำให้รัฐขาดรายได้ จึงได้ดำริให้มีการออกลอตเตอรี่รัฐบาลขึ้นโดยเรียกว่า “ลอตเตอรี่รัฐบาลสยาม” โดยพิมพ์ออกจำหน่าย 1 ล้านฉบับ ๆ ละ 1 บาท ปีละ 4 งวด

พ.ศ. 2477 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กระทรวงมหาดไทยออกสลากกินแบ่งบำรุงเทศบาล หากเดือนใดเป็นเดือนที่ออกสลากกินแบ่งฯ เดือนนั้นให้งดจำหน่ายสลากกินแบ่งของเทศบาลเสีย โดยเริ่มจำหน่ายงวดแรกในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2478 แล้วออกสลากเดือนเมษายน พ.ศ. 2479 ในครั้งนั้นได้พิมพ์จำนวน 500,000 ฉบับ ๆ ละ 1 บาท และได้มีการออกสลากกินแบ่งฯและสลากบำรุงเทศบาลเรื่อยมา

พ.ศ. 2482 เป็นยุคที่สลากกินแบ่งฯ เริ่มดำเนินการอย่างจริงจัง คณะรัฐมนตรีมีมติให้โอนกิจการสลากกินแบ่งฯ และสลากบำรุงเทศบาล มาสังกัดกระทรวงการคลัง และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการออกสลากกินแบ่งฯ ขึ้น โดยมีพระยาพรหมทัตศรีพิลาส เป็นประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2482 ในวันดังกล่าวจึงถือเป็นวันสถาปนาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จนปัจจุบัน

การออกสลากกินแบ่งฯ พัฒนาเรื่อยมาจนกระทั่งปี พ.ศ. 2517 มีการออกพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขึ้น กำหนดให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีสถานะเป็นนิติบุคคล และเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนอกจากดำเนินกิจการภายในประเทศแล้ว ยังได้มีการประสานงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลข่าวสารด้านกิจการสลากกินแบ่งกับต่างประเทศด้วย ได้เข้าเป็นสมาชิกของสมาคมสลากกินแบ่งโลก (World Lottery Association : WLA) และเป็นสมาชิกของสมาคมสลากกินแบ่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Lottery Association : APLA) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543(หมายเหตุ World Lottery Association พัฒนามาจากองค์การ International Association of State Lotteries ซึ่งสำนักงานฯ เป็นสมาชิกตั้งแต่ปี พ.ศ.2503)

#สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล #อีกมุม