ราชกิจจาแพร่ประกาศพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ กำหนดให้ 5 ธ.ค. ของทุกปีเป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

547

ราชกิจจานุเบกษา

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกได้แพร่ประกาศเรื่องสำคัญโดยมีเนื้อหาใจความดังนี้ ราชกิจจานุเบกษาได้ ประกาศ เรื่อง การกำหนดวันสำคัญของชาติไทย โดยมีใจความสำคัญว่า ราชกิจจานุเบกษา

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดว่า วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ

ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

ราชกิจจานุเบกษา

ขอบคุณที่มา ราชกิจจานุเบกษา

EEKMUM