Home Tags ราชกิจจานุเบกษา

Tag: ราชกิจจานุเบกษา

พ.ร.บ.อุทยานฯ ฉบับใหม่ เพิ่มบทลงโทษหนักปรับ 2 ล้าน

ราชกิจจานุเบกษาประกาศ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 ฉบับใหม่ เก็บของป่า  อนุญาตให้คนอยู่ในป่าตามเงื่อนไข 20 ปี การเข้าเก็บของป่าต้องขึ้นทะเบียน – เพิ่มสวัสดิการเจ้าหน้าที่ และเพิ่มบทลงโทษหนักกว่าเดิมเพื่อป้องกันการบุกรุกป่า เมื่อวันที่ 29 พ.ค.2562 ที่ผ่านมา ทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติพระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 26 ประกอบกับมาตรา...

ราชกิจจาแพร่ประกาศพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ กำหนดให้ 5 ธ.ค. ของทุกปีเป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกได้แพร่ประกาศเรื่องสำคัญโดยมีเนื้อหาใจความดังนี้ ราชกิจจานุเบกษาได้ ประกาศ เรื่อง การกำหนดวันสำคัญของชาติไทย โดยมีใจความสำคัญว่า ราชกิจจานุเบกษา พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดว่า วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พุทธศักราช...
- Advertisement -

บทความยอดนิยม