Home Tags วันพ่อแห่งชาติ

Tag: วันพ่อแห่งชาติ

ราชกิจจาแพร่ประกาศพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ กำหนดให้ 5 ธ.ค. ของทุกปีเป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกได้แพร่ประกาศเรื่องสำคัญโดยมีเนื้อหาใจความดังนี้ ราชกิจจานุเบกษาได้ ประกาศ เรื่อง การกำหนดวันสำคัญของชาติไทย โดยมีใจความสำคัญว่า ราชกิจจานุเบกษา พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดว่า วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พุทธศักราช...
- Advertisement -

บทความยอดนิยม